Polityka prywatności

MobileB2B sp. z o.o.

MobileB2B sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ich ochrony.
Poniższe zasady polityki prywatności dają Ci możliwość poznania gwarantowanej przez nas ochrony oraz wskazują cele w
jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MobileB2B
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2a) (dalej: “My”,
“MobileB2B”), prowadzącym serwis pod adresem www.mobileb2b.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?

Wszelkie informacje odnośnie realizacji przysługujących Ci uprawnień uzyskasz kontaktując się z naszym Biurem Obsługi
Klienta poprzez:

 • formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://bok.mobileb2b.pl
 • za pośrednictwem adresu e-mail: bok@mobileb2b.pl
 • telefonicznie: +48 22 133 77 66 (Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.
  9:00-17:00).

W razie pytań możesz również skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: dpo@mobileb2b.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MobileB2B?

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (m. in. do realizacji zamówienia, którego u Nas
  dokonałeś, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług), (podstawa prawna: art. 6
  ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; ten
  akt prawny będziemy nazywać “RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
 • marketingu bezpośredniego – w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie
  między Tobą a MobileB2B, tj. np. zamówiłeś od Nas produkt, będziemy przetwarzać dane w celu marketingu
  Naszych produktów i usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać “naszym
  prawnie uzasadnionym interesem”),
  – w sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie
  między Tobą a MobileB2B, marketing bezpośredni naszych produktów i usług będziemy kierować tylko w
  przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO, podstawę tę będziemy
  nazywać w skrócie zgodą),
  – w sytuacji gdy marketing bezpośredni będzie dotyczyć produktów i usług
  podmiotów trzecich (nie Naszych), to będziemy kierować go do Ciebie tylko w przypadku wyrażenia przez
  Ciebie zgody (podstawa prawna: zgoda);
 • prowadzenia korespondencji z Klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na
  wiadomości i zapytania Klientów i potencjalnych Klientów, kierowanych do Nas poprzez formularz
  kontaktowy na stronie (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • w celach lepszego dostosowania oferty dla klienta (podstawa prawna: nasz prawnie
  uzasadniony interes);
 • wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:
  a)  wystawiania i
  przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  b)  udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie
  i formie przewidzianej przepisami,
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO przetwarzanie jest
  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawę tę będziemy nazywać
  “wypełnieniem obowiązku prawnego“);
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w
  szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lubsieci, prace rozwojowe w
  systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez
  czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
  wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • analitycznym i statystycznym, w związku z zapisywaniem danych w plikach cookies,
  gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. W tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny,
  monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującej np.
  wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane jak adres IP, datę i czas
  serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (podstawa
  prawna: zgoda);
 • w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez
  Ciebie treściami na stronie, dostosowywania usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności
  na mobileb2b.pl (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż
  naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
  wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją
w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w
celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. prawa cywilnego i
podatkowego) oraz niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego
powiązania między Tobą a nami lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W razie sprzeciwu będą one jednak przez Nas
przechowywane aby uniemożliwić ich wykorzystanie w przypadku pozyskania danych z innych źródeł.

W przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody.

W odniesieniu do usług strony internetowej www.mobileb2b.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym
usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub
wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu
dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu
celów.


Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy niemożliwe będzie świadczenie usług.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na
Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to
wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez MobileB2B polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do
oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT;
 2. podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek mailingowych, obsłudze
  korespondencji, w procesie obsługi Klienta, drukowania materiałów, archiwizację;
 3. podmiotom świadczącym Nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 3. podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
  prawnych – w zakresie,
  w jakim staną się administratorem danych;
 4. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci
następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  którym jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub
  niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
  zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec
  przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
  świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
  możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
  tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
  usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
  roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
  uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie
  Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim
są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (poprzez Biuro Obsługi Klienta) lub z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: dpo@mobileb2b.pl ,
bądź korespondencyjnie na adres ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa.

W przypadku wysyłek mailingowych jeśli nie chcesz już dłużej otrzymywać od Nas wiadomości e-mailingowych, możesz
wypisać się z listy osób otrzymujących wiadomości poprzez link wypisu w danej wiadomości lub poprzez kontakt z
Biurem Obsługi Klienta (dane powyżej).
Z przyczyn technicznych proces wyrejestrowania może potrwać do 7 dni
roboczych.

Czy będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

MobileB2B nie będzie przekazywało Twoich danych osobowych do państw trzecich.


Zmiany w Polityce Prywatności

MobileB2B sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.